Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU https://kursy.szczescieodkuchni.pl/

§ 1

Definicje

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy edukacyjnej (dalej Platforma), która dostępna jest pod adresem www.kursy.szczescieodkuchni.pl i stanowi własność firmy: Agata Jasińska – Szczęście od Kuchni, adres: ul. Figara 44, 03-604 Warszawa, NIP: 7231395396, REGON 387996241, e-mail: biuro@szczescieodkuchni.pl , zwaną dalej Usługodawcą i Administratorem.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Agata Jasińska. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma m.in. prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator danych osobowych – Agata Jasińska z siedzibą w Warszawie, ul. Figara 44
 2. Formularz rejestracji – interaktywny formularz umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie przy każdym z kursów online, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Kursu do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży Kursu z Usługodawcą.
 4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko Użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Platformy i korzystania z jej zasobów.
 5. Klient:
  a. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  b. osoba prawna
  c. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,
  – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży kursu online z Usługodawcą.
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
 7. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór danych w systemie teleinformatycznym Platformy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz Zasoby,
 9. Kurs – odpłatny kurs online (szkolenie e-learningowe) dostępny na Platformie www.kursy.szczescieodkuchni.pl ,
 10. Login – ciąg znaków alfanumerycznych (jawny) lub indywidualny adres poczty elektronicznej.
 11. Platforma – platforma edukacyjna – Kursy Szczęście od Kuchni – dostępna pod adresem strony internetowej www.kursy.szczescieodkuchni.pl ,
 12. Produkt – produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne na Platformie;
 13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 14. Regulamin – regulamin platformy edukacyjnej Szczęście od Kuchni dostępnej pod adresem strony internetowej www.kursy.szczescieodkuchni.pl
 15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Platformy, kurs online organizowany przez Usługodawcę dostępny odpłatnie poprzez Platformę poprzez Konto,
 16. Usługodawca – Agata Jasińska – Szczęście od Kuchni z siedzibą w Warszawie, ul. Figara 44,
 17. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 18. Zasoby – materiały o charakterze edukacyjnym, udostępnione na Platformie w postaci prezentacji multimedialnych, szkoleń, testów, itp.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.kursy.szczescieodkuchni.pl  w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej Platformy.

3. Usługodawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przewidzianych przepisami prawa.

4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o bezprawnym charakterze.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługodawca za pośrednictwem Platformy świadczy usługi elektroniczne w postaci odpłatnego dostępu do zgromadzonych w Platformie Zasobów o charakterze edukacyjnym.
 2. Usługodawca świadczy, za pośrednictwem Platformy, usługę Konta, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z Kursu online.
 3. Korzystanie z Usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  o komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  o dostęp do poczty elektronicznej,
  o przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
  o włączenie w przeglądarce internetowej Javascript.
  o zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  o możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).
 5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 6. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Usługodawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona na stronie internetowej Platformy.
 7. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Usługa „Konto”:
  o W celu złożenia Zamówienia na Platformie należy dokonać wyboru Zasobów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Użytkownikowi komunikatów i informacji zawartych na Platformie.
  o Użytkownik w celu zakupu Zasobów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Platformy, gdzie Użytkownik przenosi Zasoby, które zamierza zakupić. Użytkownik w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Zasoby, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
  o W toku procesu Zamawiania Użytkownik precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail do wysyłki danych dostępowych, sposób płatności i inne.
  o Użytkownik w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Zasobów dostępnych bezpośrednio na Platformie.
  o Rejestracja Użytkownika na Platformie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Platformy danych osobowych Użytkownika oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Zasobów i Kursów.
  o Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany zmienić hasło w panelu dostępnym w menu „Moje konto”. Należy podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
  o Użytkownik jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
  o Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu Rejestracji, jeżeli przepisy prawa tego wymagają.
  o Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Platformy Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta na podany adres poczty elektronicznej: biuro@szczescieodkuchni.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 9. Żądanie usunięcia Konta może zostać zgłoszone w każdej chwili bez podania przyczyny.
  o Umowa o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Platformy rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta.
  o Z chwilą usunięcia Konta wygasa licencja udzielona Użytkownikowi na korzystanie z Zasobów Platformy.
  o Usługodawca usuwa Konto Użytkownika i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania takiego żądania od Użytkownika. Informacja o usunięciu Konta zostanie przesłana na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
  o Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika w następujących przypadkach:
  • nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  • podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika,
  • korzystania przez Użytkownika z Platformy w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.
  • Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.
  • Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług elektronicznych z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy dalsze świadczenie usług stało się niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych.

§ 4

Zawarcie umowy

 1. Za moment zawarcia umowy uważa się złożenie zamówienia za pomocą Formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.kursy.szczescieodkuchni.pl
 2. Po dokonaniu opłaty za wskazany w wirtualnym koszyku produkt za pośrednictwem bezpiecznej płatności Przelewy24, na podany adres e-mail zostanie przesłana e-faktura oraz informacja o aktywacji konta. Istnieje możliwość dokonania przelewu tradycyjnego, w tym celu należy skorzystać z opcji Przelewy24 „Płacę przelewem tradycyjnym”, a następnie wydrukować blankiet przelewu.
 3. Przystąpienie do wykonania umowy następuje z chwilą zalogowania się Użytkownika na swoim Koncie i uzyskania dostępu do zakupionego Kursu.
 4. Opis każdego Kursu, w tym ilość modułów tematycznych, sposób egzaminowania, jest wskazany przy opisie każdego Kursy na stronie www.kursy.szczescieodkuchni.pl
 5. Cena Kursu zawiera dostęp do platformy e-learningowej z materiałami dotyczącymi każdego z zakupionych modułów tematycznych,
 6. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT.

§ 5

Wykonanie umowy

 1. Jeżeli Kupujący wybrał kurs internetowy dostępny w opcji płatności jednorazowej z dostępem rocznym, wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowej następuje poprzez zapewnienie Kupującemu dostępu do kursu z dostępem rocznym. Kurs dostępny będzie poprzez platformę kursową lub jeśli platforma kursowa zakończy swoją działalność, Kupujący otrzyma drogą mailową informację gdzie zostają przeniesione materiały z kursów. Dane dostępowe Kupujący otrzyma na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. Jeśli Kupujący wybrał kurs internetowy dostępny w opcji płatności jednorazowej z dostępem rocznym, dostęp do kursu zostanie wyłączony po upływie roku od zawarcia umowy. Kupujący nie ma możliwości rezygnacji z dostępu do kursu po jego zakupieniu, w szczególności nie przysługuje mu zwrot dokonanej jednorazowo płatności, ani jakiejkolwiek jej części.2.  
 2. Jeżeli Kupujący wybrał kurs internetowy dostępny dożywotnio, wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowej następuje również poprzez zapewnienie Kupującemu dostępu do kursu. W sytuacji, w której Kupujący złoży chęć rezygnacji z kursu, dostęp do kursu zostanie mu wyłączony w ciągu 48 h.
 3. Kupujący nie może ubiegać się o zwrot kosztów kursu. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 4. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Usługodawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

§ 6

Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca wskazuje, że wszelkie Zasoby dostępne na Platformie chronione są prawem autorskim.
 2. Zabronione jest kopiowanie Zasobów  i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych na Platformie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Zasobów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 4. Informacje zawarte w Platformie oraz w Zasobach służą wyłącznie celem informacyjnym i edukacyjnym.            
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej na Platformie oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.
 6. Kursy dostępne na Platformie nie są substytutem porady medycznej, ani psychologicznej. Nie są diagnostyką i leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej. Nie obejmują one porad, ani sugestii dotyczących leczenia. Klient ustala formę leczenia ze swoim lekarzem prowadzącym.
 7. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Usługodawca nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.
 8. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  • działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci publicznej Internet czy stacji roboczej Użytkownika,
  • przypadki braku dostępności Platformy i Zasobów zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Platformy i Zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich
  • informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,
  • szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy i Zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego uczestnika wirusów komputerowych..

§ 7

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z usług kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Usługodawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Usługodawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku nabycia produktu elektronicznego dostarczanego w inny sposób niż na nośniku materialnym, jeżeli dostarczenie produktu nastąpiło za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
 3. Usługodawca  ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
 4. Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient może skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec Właściciela na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
 5. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.
 6. W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady oraz zawierającą określone żądanie.
 7. Właściciel ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
 8. wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
 9. W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub Klient otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania limitu miejsc), Właściciel Serwisu zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Platformy umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą,
  • Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Platformie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Platformy będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.05.2021 roku.